قابلمه و تابه های تک استیل سافینوکس

بازرگانی زنیت علاوه بر ارایه سرویسهای قابلمه استیل سافینوکس ترکیه ارایه دهنده همین قابلمه ها و تابه ها به صورت جداگانه و تک میباشد.قابلمه های تک استیل سافینوکس ترکیه برای هر ۳ مدل گلد،مدل پریما و مدل کاریزما قابل ارایه میباشد. در بخش سرویسهای قابلمه استیل سافینوکس به صورت کلی تصاویر هر سه گروه مدل سرویس قابل مشاهده میباشد.

قابلمه های تک مدل گلد(کف چدن ، درب پیرکس)

gold

قابلمه های استیل تک مدل گلد با شکل کلی فوق در ۱۰ سایز  استاندارد قابل ارائه میباشند.

 • کد ۳۰۲۲
 • 14cm x 22cm
 • کد ۳۰۲۰
 • 13cm x 20cm
 • کد۳۰۱۸
 • 12cm x 18cm
 • کد ۳۰۱۶
 • 11cm x 16cm
 • کد ۳۰۱۴
 • 10cm x 14cm
 • کد ۳۰۳۲
 • 20cm x 32cm
 • کد۳۰۳۰
 • 18cm x30cm
 • کد۳۰۲۸
 • 17cm x 28cm
 • کد ۳۰۲۶
 • 16cm x 26cm
 • کد ۳۰۲۴
 • 15cm x 24cm

قابلمه های تک مدل پریما(کف چدن ، درب پیرکس)

prima

 • کد ۲۰۲۲
 • 14cm x 22cm
 • کد ۲۰۲۰
 • 13cm x 20cm
 • کد۲۰۱۸
 • 12cm x 18cm
 • کد ۲۰۱۶
 • 11cm x 16cm
 • کد ۲۰۱۴
 • 10cm x 14cm
 • کد ۲۰۳۲
 • 20cm x 32cm
 • کد۲۰۳۰
 • 18cm x30cm
 • کد۲۰۲۸
 • 17cm x 28cm
 • کد ۲۰۲۶
 • 16cm x 26cm
 • کد ۲۰۲۴
 • 15cm x 24cm

مدل کاریزما (کف چدن ، درب پیرکس )

karizma

 • کد ۴۰۲۲
 • 14cm x 22cm
 • کد ۴۰۲۰
 • 13cm x 20cm
 • کد۴۰۱۸
 • 12cm x 18cm
 • کد ۴۰۱۶
 • 11cm x 16cm
 • کد ۴۰۳۲
 • 20cm x 32cm
 • کد۴۰۳۰
 • 18cm x30cm
 • کد۴۰۲۸
 • 17cm x 28cm
 • کد ۴۰۲۶
 • 16cm x 26cm
 • کد ۴۰۲۴
 • 15cm x 24cm

قابلمه های کوتاه استیل  و  شیرجوش استیل  و  تابه های استیل

قابلمه کوتاه مدل گلد

کد ۶۰۱۰  سایز ۸cm * 24cm  سه لیتر

کد ۶۰۱۱  سایز ۹cm * 28 cm پنج لیتر

شیرجوش مدل گلد

کد ۶۰۱۲  سایز ۱۰cm *14cm  سه لیتر

کد ۶۰۱۳  سایز ۱۱cm * 16 cm پنج لیتر

قابلمه کوتاه مدل پریما

کد ۶۰۱۴  سایز ۸cm *24cm  سه لیتر

کد ۶۰۱۵  سایز ۸cm * 26 cm چهار لیتر

قابلمه کوتاه مدل پریما

کد ۶۰۱۶  سایز ۹cm * 28cm  پنج لیتر

کد ۶۰۱۷  سایز ۱۰cm * 30 cm هفت لیتر

قابلمه کوتاه مدل پریما

——————-

کد ۶۰۱۸

———-

سایز ۱۰cm * 32cm

هشت لیتر

قابلمه کوتاه مدل پریما

کد ۶۰۱۹ سایز ۱۰cm * 32cm یازده لیتر

کد ۶۰۲۰ سایز ۱۰cm * 32cm چهارده لیتر

کد ۶۰۲۱ سایز ۱۰cm * 32cm هجده لیتر

تابه تک مدل پریما

کد ۶۰۲۲ سایز ۶cm * 20cm یک و نیم لیتر

کد ۶۰۲۳ سایز ۶cm * 24cm دو و نیم لیتر

کد ۶۰۲۴ سایز ۶cm * 28cm چهار لیتر