مجموعه شیرینی خوری و میوه خوری ایرنا لهستان

میوه خوری مدل برلین پایه دارایرنا لهستان
اندازه دهنه : ۲۹۰ میلیمتر
وضعیت : موجود

آجیل خوری مدل برلین پایه دارایرنا لهستان
اندازه دهنه : ۲۵۰ میلیمتر
وضعیت : موجود

شیرینی خوری مدل برلین پایه دارایرنا لهستان

وضعیت : موجود

پیاله مدل برلین پایه دارایرنا لهستان
دهنه : ۱۲۰ میلیمتر
وضعیت : موجود

پیش دستی مدل برلین پایه دارایرنا لهستان
دهنه :۱۹۰ میلیمتر
وضعیت : موجود

کشکول پایه دار مدل برلین ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

شکلات خوری مدل برلین ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

شیرینی خوری ۲ طبقه ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

شیرینی خوری مدل هامبورگ ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

میوه خوری مدل هامبورگ ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

آجیل خوری مدل هامبورگ ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

پیاله مدل هامبورگ ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

پیش دستی مدل هامبورگ ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

قندان مدل هامبورگ ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

کشکول مدل هامبورگ ایرنا لهستان

وضعیت : موجود

شکلات خوری مدل هامبورگ ایرنا لهستان

وضعیت : موجود