مجموعه پارچ و گیلاس پاشا باغچه ترکیه

شرکت پاشاباغچه ترکیه یکی از قویترین تولید کننده گان گیلاس میباشد که باارائه بیش از ۳۰۰ مدل انواع گیلاس در این زمینه حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

توجه : مفهوم حروف اختصاری کنار تصاویر h  ارتفاع ،  t  قطر دهنه ، b  قطر پایه کف که بر روی سطح قرار میگیرد ،v حجم  و d حداکثر عرض محصول میباشد .

مدل نمونه از حروف اختصاری

گیلاس پاشاباغچه ترکیه

کد ۴۴۱۳۶ پاشاباغچه

YAYVAN

کد44136پاشاباغچه

کد ۴۴۱۶۰ پاشاباغچه

FLUTE

گیلاس کد44160

کد ۴۴۱۶۲ پاشاباغچه

تولیپ

مدل SU پاشاباغچه

کد ۴۴۱۶۳ پاشاباغچه

SARAP

کد44163پاشاباغچه

کد ۴۴۱۶۴ پاشاباغچه

LIQUEUR

مدل لیکور پاشا باغچه

کد ۴۴۱۶۹ پاشاباغچه

تولیپ

گیلاس مدل بیرا پاشاباغچه ترکیه

کد ۴۴۳۰۵پاشاباغچه

وی لاین

مدل وی لاین پاشاباغچه

کد ۴۴۳۲۵پاشاباغچه

وی لاین

گیلاس مدل وی لاین پاشاباغچه کد44325

کد ۴۴۳۳۵ پاشاباغچه

وی لاین

مدل مارتینی پاشاباغچه

کد ۴۴۴۱۰ پاشاباغچه

MARTINI

مدل مارتینی 190CC پاشاباغچه ترکیه

کد ۴۴۴۱۲ پاشاباغچه

بیسترو

گیلاس مدل بیسترو کد 44412

کد ۴۴۴۱۹ پاشاباغچه

BISTRO

گیلاس مدل 44419 پاشاباغچه ترکیه

کد ۴۴۴۶۹ پاشاباغچه

RED WINE

گیلاس پاشاباغچه ترکیه

کد ۴۴۴۱۱ پاشاباغچه

SU

مدل SU پاشاباغچه ترکیه

کد ۴۴۴۱۲ پاشاباغچه

RED WINE

گیلاس پاشاباغچه

کد۴۴۴۱۷ پاشاباغچه

BISTRO

گیلاس مدل بیسترو پاشاباغچه

کد۴۴۷۱۴ پاشاباغچه

STEP

44714مدل استپ پاشاباغچه ترکیه

کد۴۴۷۵۷ پاشاباغچه

دیاموند

گیلاس مدل دیاموند پاشاباغچه

کد۴۴۷۷۷ پاشاباغچه

دیاموند

مدل دیاموند کد44777

تنگ و گیلاس پاشا باغچه ترکیه

تنگ پایه دار کد ۱۷۷۱۶ پاشاباغچه ترکیه

تنگ دسته دار کد ۲۰۸۸۸ پاشاباغچه ترکیه کار دست

تنگ دسته دار خوابیده

تنگ خوابیده کد ۱۹۳۳۹ پاشاباغچه ترکیه کار دست

تنگ و گیلاس کد ۹۷۸۷۲ پاشاباغچه ترکیه

تنگ و گیلاس پاشاباغچه ترکیه

تنگ و گیلاس کد ۹۵۴۸۵ پاشاباغچه ترکیه

تنگ و گیلاس کد ۹۸۹۱۱ پاشاباغچه ترکیه

تنگ کد ۹۷۷۵۲ پاشاباغچه ترکیه

تنگ پاشاباغچه ترکیه

مجموعه پارچ پاشاباغچه ترکیه

کد ۴۳۴۱۴ پاشا باغچه ترکیه

پارچ پاشاباغچه ترکیه

کد ۴۳۹۳۴ پاشا باغچه ترکیه

کد 43934 پارچ پاشاباغچه ترکیه

کد ۸۰۱۲۲ پاشا باغچه ترکیه

کد 80122 پارچ پاشاباغچه ترکیه