دمنوش پیرکس آرشیدا

دمنوشهای پیرکس آرشیدا به دو گروه دمنوشهاس معمولی و دمنوشهای همراه تقسیم میشوند که به همراه کد محصول در زیر مشاهده میفرمایید:

دمنوشهای معمولی آرشیدا پیرکس

کد D01 آرشیدا پیرکس
وضعیت : موجود

کد D02 آرشیدا پیرکس
وضعیت : نا موجود

کد D03 آرشیدا پیرکس
وضعیت : نا موجود

کد D05 آرشیدا پیرکس
وضعیت : نا موجود

کد D06 آرشیدا پیرکس
وضعیت : موجود

کد D07 آرشیدا پیرکس
وضعیت : موجود

دمنوشهای همراه آرشیدا پیرکس

کد DH01 آرشیدا پیرکس
وضعیت : ناموجودد

کد DH02 آرشیدا پیرکس
وضعیت : موجود

کد DH03 آرشیدا پیرکس
وضعیت : ناموجود

کد DH04 آرشیدا پیرکس
وضعیت : ناموجود

کد DH05 آرشیدا پیرکس
وضعیت : ناموجود

کد DH06 آرشیدا پیرکس
وضعیت : ناموجود

کد DH07 آرشیدا پیرکس
وضعیت : ناموجود

کد DH08 آرشیدا پیرکس
وضعیت : ناموجود