فنجان و لیوان پیرکس آرشیدا

فنجانهای پیرکس آرشیدا بدر ۲ بخش دو جداره و تک جداره تولید میشوند:

فنجانهای ۲ جداره

f01                          f02 f03                            f04

فنجانهای تک جداره

ft01                               ft03

ft05                            l01 l02                              ln01